Omvärldsbevakning

PuL är en förkortning av personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället – för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda. Det finns dock ett antal undantag då lagen inte gäller, till exempel vid behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur.

De allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen behöver inte tillämpas när man behandlar personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel löpande text. En sådan behandling är tillåten utan andra restriktioner än att behandlingen inte får kränka den registrerade. Se vidare Frågor och svar om ändringar i personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen bygger på ett EG-direktiv. Varje EU-land måste införa nationell lag baserad på direktivet.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datalagringsdirektivet (direktiv om lagring av elektronisk data), formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska unionens direktiv. Det trädde i kraft den 3 maj 2006 och skulle vara implementerat i alla medlemsstater senast den 15 september 2007. Direktivet föreskriver harmonisering av lagring av uppgifter om samtliga fysiska och juridiska personers kommunikation via tele- och datanäten med avseende på sändarens och mottagarens identitet, vad kommunikationen innehöll, kommunikationens längd, var sändaren befann sig med mera. Direktivet utgjorde en reaktion på inträffade terrordåd i Europa.

Datalagringsdirektivet, förslaget antogs den 21 mars 2012

21 mars 2012, Sent i eftermiddag antar riksdagen EU:s omstridda datalagringsdirektiv. S står på regeringens sida och röstar ja, men flera borgerliga ledamöter stöder oppositionen. Riksdagen debatterade på förmiddagen att direktivet om datalagring

Datalagringsdirektivet innebär att telefon- och internetoperatörer tvingas lagra information om samtal, mejl, meddelanden och internetåtkomst i minst sex månader. Uppgifterna ska kunna spåra vilka som skickade och mottog information samt när det gjordes. Innehållet i kommunikationen ska inte sparas